latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Како да заштитите своја права

Како да поднесете притужбу

Прво, покушајте да спорни однос превазиђете у директном обраћању службеном лицу финансијске институције на чији рад имате примедбе.

У највећем броју случајева, спорни однос већ тада може бити решен брзо и једноставно.

Међутим, ако на тај начин не решите спорни однос, имате право да финансијској институцији упутите писмени приговор. Писмени приговор треба да садржи ваше личне податке и разлог вашег обраћања.

Ако нисте задовољни одговором финансијске институције на приговор, имате право да Народној банци Србије – Сектору за заштиту корисника финансијских услуга поднесете писмену притужбу на рад те финансијске институције или предлог за посредовање.

Напомињемо да притужбу, односно предлог за посредовање можете поднети Народној банци Србије само ако сте претходно поднели писмени приговор финансијској институцији и:

  • ако нисте задовољни њеним одговором на приговор или
  • вам тај одговор није достављен у року од 15 дана од дана пријема приговора (у изузетним околностима, када банка из разлога који не зависе од њене воље не може да достави одговор у року од 15 дана постоји могућност продужења овог рока за додатних 15 дана уз обавезу банке да достави обавештење кориснику).

Уз притужбу, потребно је да Народној банци Србије доставите приговор који сте упутили финансијској институцији, њен одговор (ако га је доставила), и документацију на основу које се наводи из притужбе могу ценити.

Народна банка Србије ће вас писмено обавестити о налазу по притужби у року од три месеца од дана њеног пријема, а у сложенијим предметима тај рок може се продужити за највише три месеца, о чему ћете бити писмено обавештени пре истека рока од три месеца од дана пријема притужбе.

У обавештењу, Народна банка Србије указаће на могућност вансудског решавања спорног односа с финансијском институцијом у поступку посредовања.

Писмену притужбу Народној банци Србије – Сектору за заштиту корисника финансијских услуга можете поднети у писменој форми на адресу:

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Сектор за заштиту корисника финансијских услуга
Немањина 17, 11000 Београд

или Поштански фах 712, 11000 Београд

или електронски на адресу: zastita.korisnika@nbs.rs.

За све додатне информације можете се обратити Информативном центру Народне банке Србије на телефон 0800 111 110 (позив је бесплатан).

Скрећемо пажњу да је приликом писања притужбе потребно да на јасан и једноставан начин објасните спорни однос поводом ког се обраћате Народној банци Србије.